Warunki gwarancji – ogrodzenia betonowe

1.Na wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, deski pełne, ażurowe i podwalinowe) sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty.
W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru (wydania) wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

2.Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22 m/s!!! ( tj. ok. 80 km/h) , powodzi i podmoczeń oraz uszkodzeń mechanicznych.

3.Sprzedawane elementy ogrodzeń betonowych są koloru szarego (naturalny kolor betonu). Można je malować specjalnymi farbami do zastosowań zewnętrznych. Daje to nabywcy możliwość uzyskania koloru w zależności od upodobań.
Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia ogrodzeń o max wysokości 2,20 m od poziomu przylegającego terenu.

4. Producent dopuszcza powstawanie na wskutek warunków atmosferycznych pęknięć, które nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia

5.Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:
- Różnice w odcieniach płyt i słupków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
- Wypływki na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji
- Pory niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
- Woskowate mikropęknięcia nie mające wpływu na wartości użytkowe
- Naloty (wykwity, plamy) które powstają na powierzchniach płyt i słupków w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych
- Mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.

6.Warunki dotyczące montażu, transportu i składowania ogrodzeń:
Płyty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wzdłuż długości płyty), wszystkie elementy muszą zostać zabezpieczone przed przesuwaniem się podczas transportu w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.
Towar źle zabezpieczony w czasie transportu nie podlega gwarancji i zwrotom.
Rozładunek ogrodzeń zapewnia i zabezpiecza zamawiający. Rozładunek ten jest ręczny (nie mechaniczny). Płyty podczas rozładunku oraz montażu należy przenosić w pozycji pionowej (wzdłuż długości) i tak je składować do czasu montażu.
Nie dopuszcza się przenoszenia płyt w poz. poziomej - na płask !!!!

7. Montaż wykonywany jest na podłożu uprzednio przygotowanym przez zamawiającego:
słupy montowane są na suchy beton(chudziak) w otworach o głębokości ok. 60-80 cm
oraz średnicy ok. 30 cm
dopuszczalna tolerancja odchylenia słupa od pionu wynosi 2%
dopuszczalna tolerancja płyt w poziomie wynosi 2 %
dopuszczalna tolerancja szczelin między płytami wynosi do 1 cm
Przestrzenie między końcami płyt a rowkiem słupka uzupełnia się rzadką zaprawą cementową (klejącą) lub wypełnia pianką montażową odporną na działanie czynników atmosferycznych. Czynność tą wykonuje się w celu zablokowania płyt ogrodzenia betonowego. Przy wzorach typu „skałka” (od nr.7 do nr.12 oraz 16,17) zaleca się   wykonanie połączenia płyt ogrodzenia zaprawą cementową (klejącą) po ich długości.
 Dolna płyta powinna przylegać lub być wpuszczona do gruntu w celu uszczelnienia ogrodzenia i zabezpieczenia go.PRODUKCJA OGRODZEŃ BETONOWYCH

STANISŁAW MAKURAT
KAMIEŃ
UL. POD LASEM 8
84-217 SZEMUD

tel./fax. 58 676 14 76
tel. biuro 692 472 731
tel. kom. 500 223 817

e-mail: kostka.kamien@wp.pl


Copyright by Norex-Ogrodzenia.pl